23-06-2024

Beleidsplan 2016-2020 Stichting Sociaal Fonds Sint-Walburgis.

Versie  17 december 2016

Bestaande uitgangspunten

Het doel van de stichting volgens de statuten luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel het steunen van rechtspersonen, natuurlijke personen en groepen van personen, die dit in de bestaande maatschappij meer dan anderen nodig hebben, met name ouderen.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het stimuleren, activeren, verwezenlijken of doen verwezenlijken van plannen en initiatieven die op het vooromschreven doel zijn gericht;
 • het samenwerken met anderen, die zich op het hiervoor omschreven terrein bezig houden; alle andere wettige middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan verwant zijn.

De stichting heeft niet als doelstelling het maken van winst.

De stichting heeft de intentie de jaarlijkse netto-opbrengst van het vermogen zo volledig mogelijk besteden aan de doelen, na reservering van een gedeelte om het vermogen in stand te houden.

In de vorige periode is, bij de besteding van gelden, ingestoken op de volgende keuzes:

 • Sociaal maatschappelijke doelen gericht op senioren in Zutphen en omgeving (bijv. de ouderenbonden);
 • Sociaal maatschappelijke doelen in brede zin in Zutphen en omgeving;
 • Bestaande relaties die reeds hulp ontvangen waar nodig te blijven ondersteunen zoals onder meer de Interparochiële Caritas Instelling, Noaberhulp, het Hospice Zutphen, Sutfene en GG-Net;
 • Nieuwe relaties die binnen de doelstelling van de stichting vallen;
 • Ondersteunen van de Katholieke parochie Zutphen bij niet-financierbare delen van projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden;
 • Sociaal maatschappelijke doelen buiten Zutphen welke kunnen worden aangedragen op persoonlijke voordracht van één der bestuursleden (bijv. ontwikkelingsprojecten).

De bovenstaande volgorde geeft ook de prioriteit aan, om bij schaarste van middelen en groei aan aanvragen tot een duidelijke keuzebepaling te kunnen komen.

Pro-actieve benadering

De afgelopen jaren is gekozen voor een andere aanpak om in contact te komen met mogelijke “goede doelen”. Het bleek namelijk dat organisaties onze stichting niet zo snel wisten te vinden of een te hoge te drempel hadden voor het indienen van een aanvraag. Daarom is er voor gekozen om meer actief te worden in het in beeld brengen van instanties in Zutphen en omgeving. Met name organisaties waar nu nog geen contact mee bestaat maar die wel activiteiten ontplooien die vallen binnen de doelstellingen van de stichting.

Dit ingezette beleid willen we in de komende beleidsperiode met kracht doorzetten.

We willen er de komende beleidsperiode voor zorgen dat het jaarlijks begrote budget ook daadwerkelijk en zinvol wordt aangewend binnen de doelstellingen van de Stichting.

Dat willen in we de komende periode bereiken door de volgende beleidskeuzes:

 1. Wij nodigen ook de komende periode relevante organisaties uit op onze vergaderingen, waarbij wij deze organisaties beter leren kennen en zij een beeld krijgen waar eventueel ruimte voor een aanvraag ligt. Wij hopen daardoor meer laagdrempelig en toegankelijk voor organisaties te zijn;
 2. Wij willen komen tot vaste kern van relaties die nauw aansluiten bij onze doelstellingen. Zij kunnen jaarlijks (mits een goed onderbouwd  plan wordt ingediend) voor een langere periode rekenen op onze steun. Dat geeft de mogelijkheid om via meerjarige bijdragen het verschil te kunnen maken voor deze instellingen. Jaarlijks kan deze organisaties gevraagd worden naar hun concrete plannen voor het nieuwe jaar;
 3. Wij gaan nieuwe aandachtsgebieden verkennen. Mogelijke richtingen daarbij zijn:
  1. Inspelen op het nieuwe zorgstelsel, waarbij aangeboden (thuis)zorg vanuit de overheid minder wordt, of in ieder geval anders georganiseerd wordt. Dit biedt ons kansen om lokale, private initiatieven te ondersteunen die zich richten op het vormen van eigen sociale netwerken. Bijvoorbeeld om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen;    
  2. Door de hier boven genoemde ontwikkeling en de toenemende vergrijzing zal ook de rol van vrijwilligers en mantelzorgers belangrijker worden. Stichting Walburgisfonds kan deze groep waar nodig ondersteunen en vitaliseren middels scholing, toerusting en waardering;
  3. Een groep die binnen de groeiende groep ouderen mogelijk extra aandacht behoeft zijn de dementerenden, ouderen (maar ook jong volwassenen) die de ziekte van Alzheimer krijgen. Dit kan betekenen dat bij bijdragen aan verpleeghuizen met name daar de nadruk op ligt;
  4. Aandacht voor de groep van vluchtelingen, met name diegenen die binnen de focus van onze stichting vallen.
 4. Wij laten ons in ons financiële beleid en de keuzes, leiden door onze doelstellingen. Dit is zichtbaar in de keuze van onze bankrelaties en de keuzes bij het beleggen van het vermogen van de Stichting. Daarbij is niet alleen het rendement leidend, maar ook maatschappelijk en morele verantwoordelijkheid. Verlies en/of tijdelijk interen op het vermogen wordt geaccepteerd indien daar tegenover staat dat een doel van onze stichting wordt gerealiseerd;
 5. Wij willen ons bij beslissingen laten leiden door onze opdracht om sociale verbanden tussen mensen en groepen mensen te versterken. Daarbij richten we ons op structuren, organisaties en niet op individuen. Het meer toegankelijk maken van die structuren, bijdragen die nodig zijn om mensen uit hun isolement of eenzaamheid te halen;
 6. Wij richten ons met name op het leveren van bijdragen, waarvan het effect goed vast te stellen valt (dus niet op moeilijk te evalueren effecten zoals aanschaf computers en cursusmateriaal);
 7. Waar mogelijk kiezen wij voor enkele grotere bijdragen (in tegenstelling tot meerdere kleinere bijdragen) om echt het verschil te kunnen maken; 
 8. Wij blijven deelnemen aan het overkoepelende overleg van de sociaal maatschappelijke stichtingen in Zutphen. Dit geeft mogelijk impulsen voor gezamenlijke acties;
 9. Wij vergaderen minimaal 4 maal per jaar, mede om voldoende flexibel te kunnen zijn en ook ad hoc beslissingen te kunnen nemen als de situatie daarom vraagt;